تعبیر خواب آه و ناله

تعبیر خواب جامع و کامل آه و ناله کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آه و ناله : شادی

گریه و زاری : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهید داد

بچه ها آه و ناله می کنند : پول

افراد فامیل آه و ناله می کنند : باید خرج هایتان را کمتر کنید

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن این که براى اتفاق غم‏انگیزى از ته دل آه مى‏کشید، علامت آن است که با اندوهى بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما امید خود را از دست نمى‏دهید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر خواب ببینید برای واقعه غم انگیزی آه می کشید ، نشانه آن است که با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد ، اما امید به رهایی را از دست نخواهید داد.